سفارش میزبانی هاست

 • برنزی

  • فضا نامحدود

   پهنای باند نامحدود

   دومین رایگان 1

   پشتیبانی یک وب سایت

   طراحی HTML رایگان No CMS

   کنترل پنل No Cpanel

   ایمیل اکانت نامحدود

   FTP نامحدود

   Mysql نامحدود

   Adon Domain 0

   Park Domain 0

   Sub Domain نامحدود

   تحویل آنی بله
 • نقره ای

  • فضا نامحدود

   پهنای باند نامحدود

   دومین رایگان 1

   پشتیبانی یک وب سایت

   طراحی CMS رایگان

   کنترل پنل Cpanel

   ایمیل اکانت نامحدود

   FTP نامحدود

   Mysql نامحدود

   Adon Domain 0

   Park Domain 0

   Sub Domain نامحدود

   تحویل آنی بله
 • طلایی

  • فضا نامحدود

   پهنای باند نامحدود

   دومین رایگان 1

   پشتیبانی 2 وب سایت

   طراحی Branding & CMS رایگان

   کنترل پنل Cpanel

   ایمیل اکانت نامحدود

   FTP نامحدود

   Mysql نامحدود

   Adon Domain 0

   Park Domain 0

   Sub Domain نامحدود

   تحویل آنی بله